Get Adobe Flash player

แจ้งให้สถานศึกษากรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 10 ปี ส่งกลับทางอีเมล์ sirindao2504@gmail.com ภายในวันที่ 17 ส.ค.2559ค้นหาข้อมูล

โรงเรียนประชารัฐ

E-Mail@kpt1.go.th

newDownYE-Mailkpt1

G-Chat

G-Chat_logo

Sillapa66

Logo-Sillapa66_KP

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

1321321321321231

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

teacherupdate1

n368797ให้โรงเรียนที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม IPstar เปิดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ ไว้ตลอดเวลา เนื่องจาก ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ(บ.สามารถฯ)จะทำการรีโมทเพื่อตรวจสอบสัญญาณเบื้องต้น และวางแผนเข้าซ่อมแซม ต่อไป...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กพ.1 26/08/2559

n368797เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานการอ่านออก เขียนได้ในระบบ e-mes ของสำนักติดตามประเมินผลฯ (สตผ) ครั้งที่ 2 ภายในวันจันทร์ที่ 29  สิงหาคม  2559 หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายยุทธนา  หงษ์ยนต์ 081-2842829, 090-8917942

n368797ด่วนที่สุด แจ้งให้สถานศึกษากรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 10 ปี ส่งกลับทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 17 ส.ค.2559 คลิกที่นี่

n368797 การประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

n368797การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเว็บนี้ http://e-budget.jobobec.in.th

n368797การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (สสวท.) ic3

n368797 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (กันยายน 2559) ระดับสถานศึกษา คลิกที่นี่

n368797จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๓๐%) และโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรเกินวงเงินจะไม่ได้รับจัดสรร

n368797 แบบฟอร์มวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดาวน์โหลดไฟล์PDF  ไฟล์Word

n368797 รหัสฐานข้อมูลบุคลากรโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

n368797  "แบบกรอกคะแนนรายมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน"  

n368797 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

 
News image

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. คณะข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงข้าราชการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในตนเอง หน้าที่การงาน และครอบครัว ณ ห้อ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 31 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ผอ.รมย์ พะโยมติดตามนักเรียนเรียนรวมและการอ่าน เขียน คิดเลข ที่โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเะชร เขต 1 ออกนิเทศติดตามการเรียนรวมของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตลุกงาม จำนวน 2 คนที่มาเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และจัดหางบประมาณสนับสนุนเป็นค่าพาหนะ และรายจ่ายด้านอื่นๆแก่นักเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ยั...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 31 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ผอ.รมย์ พะโยม เปิดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อยกลุ่มรร.คลองคีรี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวาล 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยกลุ่มโรงเรียนคลองคีรี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงพิไกร โดยนายยุทธ สุขศิลป์วิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพิไกร กล่า...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 31 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ดร.รมย์ พะโยม ผอ.สพป.กพ 1 รับเครื่องราชฯชั้น ป.ช. ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระราชินี

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2559 ที่ห้องทำงานผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.รมย์  พะโยม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1(สาย2)อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  ล...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 29 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ผอ.รมย์ พะโยม ประชุมประธานกลุ่มเร่งดำเนินงานบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและนโยบาย สพป.

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2559 เวลา 08.45 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.รมย์  พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน  ชี้แจงการดำเนินการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มุ่งเน้นการแก้ปัญหา...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 29 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

กิจกรรม ร.ร.

จดหมายข่าว

1

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122