Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

 

1. เกาะพิมูล 10. บ้านโกสัมพี
2. เกาะรากเสียด 11. มะเดื่อชุมพร
3. โนนสมบูรณ์ 12. ยอดประชาสรรค์
4. ใหม่พัฒนา 13. ลานดอกไม้
5. ไทยทวี 14. วังชมภู
6. ไร่ลำปาง 15. หนองแดน
7. คลองเมือง 16. หนองวัวดำ
8. ดงซ่อม 17. อนุบาลโกสัมพี
9. ท่านา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122