Get Adobe Flash player

เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  หากท่านใดไม่มีรายชื่อตามที่แจ้ง  ขอให้ส่งอีเมล์ของท่านเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ส่งงานเมื่อ 30-31 ต.ค.57 ตามแบบที่กำหนดให้ ไม่ต้องส่งไฟล์งานไปใหม่การรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น  นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)  ผ่านระบบออนไลน์  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้

1. นำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามจุดเน้นฯ  ไปประเมินนักเรียน ชั้น ป.1- ม.3  พร้อมกรอกผลการประเมินตามแบบที่แนบ ส่งมาที่กลุ่มนิเทศฯ  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556  

2. รายงานออนไลน์ ทางเวปไซต์ http://www.stabdb.com/school/ โดยใช้ usernameและ password ของโรงเรียน  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดด่านล่าง

1. คำสั่ง   ไฟล์แนบ 1    ไฟล์แนบ 2

2.แบบรายงาน

3.ข้อมูลตัวชี้วัด

4.ระดับชั้น ป.1 - ป.3

    ชั้น ป.1  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4     ไฟล์แนบ5  5.1  5.2       ไฟล์แนบ6     ไฟล์แนบ7     ไฟล์แนบ8

    ชั้น ป.2  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4     ไฟล์แนบ5     ไฟล์แนบ6     ไฟล์แนบ7

    ชั้น ป.3  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4     ไฟล์แนบ5     ไฟล์แนบ6     ไฟล์แนบ7

  ระดับชั้น ป.4-6

    ชั้น ป.4  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6   ไฟล์แนบ7

    ชั้น ป.5  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6   ไฟล์แนบ7

    ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6   ไฟล์แนบ7

 ระดับชั้น ม.1-3

     ชั้น ม.1  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6

     ชั้น ม.2  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6

     ชั้น ม.3  ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ1    ไฟล์แนบ2    ไฟล์แนบ3    ไฟล์แนบ4    ไฟล์แนบ5    ไฟล์แนบ6