Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายก อบจ.กำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ให้เงินอุุดหนุน)กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,เขต 2 ,สพม.41 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร (หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร) ณ ห้องประชุม อบจ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นการตกลงความร่วมมือและการบูรณการร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ให้่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบรอย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ให้มากที่สุด ซึ่งรายละเอียดในบันทึกลงนามข้อตกลงในส่วนของ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จะได้รับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 189 โครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122