Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้พบพนักงานราชการและลูกจ้าง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานราชการและลูกจ้างในเรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแจ้งแนวนโยบายในการเกลี่ยอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ไปยังโรงเรียนที่ขาดเกณฑ์อัตรากำลัง ปีละ  1  ครั้ง พร้อมให้ทำสัญญาจ้างในวันถัดไป และนายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังพร้อมวิธีปฏิบัติ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122