Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมคือนายชาญ คำภิระแปง ได้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงทำให้ตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศรับสมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัคร จำนวน 4 ราย ซึ่งตามจะต้องเลือกให้เหลือเพียง 1 ราย จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.ใน สพป./สพม. จะเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. ได้แก่ หมายเลข 1 นายเกษม คำมุงบุญ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 2 หมายเลข 2 นายไพบูลย์ อินทร์งาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หมายเลข 3 นายอำพล แก้วมหานิล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122