Get Adobe Flash playerสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร และในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. มีพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยนายสราวุฒิ สุขกมล ประธานชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิอชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1,เขต 2 และ สพม.41 ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ครละ 2,8800 บาท วัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีความรู้ ความสามารถในวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ นำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความเดข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึษาธิการ ที่มุ่งเน้นเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122