Get Adobe Flash playerหนังสือรับรอง ภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

1. โรงเรียนบ้านเกศกาสร 16. โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ
2. โรงเรียนบ้านเด่นพระ 17. โรงเรียนบ้านลานตาบัว
3. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 18. โรงเรียนวัฒนราษฎร์
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 19. โรงเรียนบ้านสุรเดช
5. โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 20. โรงเรียนบ้านหนองแขม
6. โรงเรียนบ้านจันทิมา 21. โรงเรียนบ้านหนองจิก
7. โรงเรียนบ้านช่องลม 22. โรงเรียนบ้านหนองปากดง
8. โรงเรียนบ้านทรายทอง 23. โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ
9. โรงเรียนนิคมฯ 5 24. โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง
10. โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 25. โรงเรียนบ้านหนองหลวง
11. โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 26. โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง
12. โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 27. โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
13. โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 28. โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์
14. โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 29. โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์
15. โรงเรียนบ้านปรือพันไถ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122