Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

หนังสือรับรอง ภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

อำเภอโกสัมพี

 

1. โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 10. โรงเรียนบ้านโกสัมพี
2. โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด      11. โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร
3. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 12. โรงเรียนบ้านยอดประชาสรรค์   
4. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 13. โรงเรียนบ้านลานดอกไม้
5. โรงเรียนบ้านไทยทวี 14. โรงเรียนบ้านวังชมภู
6. โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 15. โรงเรียนบ้านหนองแดน
7. โรงเรียนบ้านคลองเมือง 16. โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ
8. โรงเรียนบ้านดงซ่อม 17. โรงเรียนอนุบาลโกสัมพี
9. โรงเรียนบ้านท่านา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122