Get Adobe Flash playerการ“ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ในระบบ Online และ Offline”

ระหว่างวันที่ 9-15 พ.ค.2560

"ให้ผู้รับการอบรมดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง 4 ชุดนี้ไปศึกษาและทำชิ้นงานตามใบงาน"

1) มาตรฐาน ตัวชี้วัด DLIT
2) การน้ำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
3) ใบงานสำหรับครูผู้สอน
4) ใบงานสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122