Get Adobe Flash player 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งกำหนดจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี ผู้อำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ มีจิตสำนึก ในการสร้างภูมิคุ้มกันยเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน และสร้างเด็กดี มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122