Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFRโดยเฉพาะการเสริมสมรรถนะ และทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและใบ้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อันจะนำไปสู่ขีดความสามารถในการพัฒนาชองประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยความสะดวกด้านสถานที่อบรม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122