Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธาน กศจ. เป็นประธานการประชุม พิจารณาสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทดแทนกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ จำนวน 1 คน และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และเลขานุการ กศจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธาน กศจ. เป็นประธานการประชุม พิจารณาสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทดแทนกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ จำนวน 1 คน และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122