Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.29 น. นายรมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าที่บริเวณสถานที่ทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและหน่วยงานให้สามารถบริหารงานราชการเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมนี้ นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสมเกียรติ บุญรอด อดตีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และปัจจุบันเป็นคณะกรรมการ กศจ.กำแพงเพชร นายวันชัย เกิดมีโภชน์ นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1และคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 และสพม.41 ตลอดจน นายตลับ เพชรรัตน์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร และคณะกรรมการสหกรณ์ครูฯ ร่วมส่ง และต้อนรับนายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ไปในคราวเดียวกัน ณ ศูนย์ SEP ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122