Get Adobe Flash playerblack-king

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ ครั้งที่  67 จังหวัดกำแพงเพชร ท่านที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมที่จัดไว้ให้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ท่านสามารถสำรองห้องพักได้ ดังนี้
1. โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ห้องพักแบบซูพีเรีย ราคา 800 บาท และห้องดีลักซ์ ราคา 1000 บาท พร้อมอาหารเช้า สำรองที่พัก โทร. 055-714900 ติดต่อคุณปุ้ย (แผนที่) 

2. โรงแรมพี พาราไดร์ ห้องพักคืนละ 1000 บาท พร้อมอาหารเช้า สำรองที่พัก โทร. 055-741888 (แผนที่) 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนในสังกัด โดยนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่มุ่งเน้นลดเวลาเรียน และเพิ่มเวลารู้โดยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านมากขึ้น จุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียน ด้านสมอง คุณลักษณะ ค่านิยม ทักษะ และด้านสุขภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การประชุมครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม เน้นทักษะกระบวนการในการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เชิงกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม และมีความสุขในการเรียนรู้อย้างแท้จริง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122