Get Adobe Flash playerblack-king

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ ครั้งที่  67 จังหวัดกำแพงเพชร ท่านที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมที่จัดไว้ให้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ท่านสามารถสำรองห้องพักได้ ดังนี้
1. โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ห้องพักแบบซูพีเรีย ราคา 800 บาท และห้องดีลักซ์ ราคา 1000 บาท พร้อมอาหารเช้า สำรองที่พัก โทร. 055-714900 ติดต่อคุณปุ้ย (แผนที่) 

2. โรงแรมพี พาราไดร์ ห้องพักคืนละ 1000 บาท พร้อมอาหารเช้า สำรองที่พัก โทร. 055-741888 (แผนที่) 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 นายสมเกียรติ์ เอี่ยมโพธิ์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6:การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การยกระดับภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับภาวะการค้าการลงทุน การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศว่า ภายใน 3 ปี นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการอบรมครูภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นด้วย ณ ห้องประชุม รร.บ้านบ่อสามแสน

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122