Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในโรงเรียนต้นแบบ EIS ซึ่งเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้บริหารและครู เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่ครูสืบค้นจาก Internet มีการใช้ภาษาไทยอธิบายเนื้อหาที่ซับซ้อน นักเรียนจะได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากการเรียนในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่หลักสูตรกำหนดแล้ว โดยจัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษ และรายวิชาที่เน้นการจัดให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อย่างเข้มข้น อันจะนำไปสู่การสร้างประชากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การศึกษาต่อระดับสูง และการทำงานต่อไป

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122