Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ จำนวน 103 คน มาจัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เพื่อให้ทันต่อการรับเงินบำนาญเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ณ ห้องประชุมกาสะลอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122