Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ จำนวน 103 คน มาจัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เพื่อให้ทันต่อการรับเงินบำนาญเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ณ ห้องประชุมกาสะลอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122