Get Adobe Flash playerfont-plan-17_2_61   -Recovered      

font-open-money   font-open-Sell   font-Plan-Money-up

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2560 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัิหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่สถานศึกษา รับรองว่าเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกไำหนด ประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา ซึ่งจะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาต่อไป โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน  60  คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จา่ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ คือคุณรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์ คุณอิธิพร  ใจมณี และคุณลัดดาวรรณ  แก้วสาคร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122