Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560นายวันชัย เกิดมีโภชน์ นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ และ นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเป็นผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลลงในระบบการติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mes) การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2560 การรายงานการประเมินส่วนราชการตาม ม.44 ปีงบประมาณ 2560 และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรร โดยมีเป้าหมายให้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้งานติดตามทั้ง 3 รายการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122