Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ที่ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้ดำรงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ได้กำหนดให้มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้าน "เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ" เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียน บ้านโนนโก บ้านดาดทองเจริญ บ้านหนองรี นิยมราษฎร์วิทยา บ้านปางเรีอ เกาะสะบ้า หนองบัวราษฎร์บำรุง เป็นต้น

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122