Get Adobe Flash player                               หลักการให้บริการ 

บริการเป็นงานของการให้                    มอบน้ำใจไมตรีดีหนักหนา 

เอื้ออาทรผ่อนร้อนรุ่มนุ่มวาจา              มีทีท่าน่าเป็นมิตรน่าติดใจ 

มีรอยยิ้มพิมพ์ใจให้สดชื่น                    รู้กล้ำกลืนอดกลั้นไม่หวั่นไหว 

นี่คืองานบริการประทับใจ                     Service mind เรามีไว้ให้ทุกคน

 

                           คู่มือศูนย์ One Stop Service

 

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ผู้ใช้บริการ

ยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

พร้อมออกหนังสือรับรอง

ดำเนินการจัดทำโดยกรอกตามแบบ  ทำสำเนา  4  ฉบับ

          ขอเลขที่หนังสือนำส่ง   โทร. 0-5570-5123  ต่อ 0,129

 

มอบหนังสือรับรองให้ผู้ใช้บริการ   จำนวน  2  ฉบับ

เก็บสำเนา     จำนวน  1  ฉบับ  (ส่งสารบรรณกลาง สพป.กพ.เขต 1)

เก็บคู่ฉบับ     จำนวน  1  ฉบับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง

1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้ร้องขอ                                                                   จำนวน  1  ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย (บิดา, มารดา, คู่สมรส, สูติบัตรบุตร)            จำนวน  1  ฉบับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122