Get Adobe Flash playerคุรุสภา โดยคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ได้คัดเลือกผลงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล "คุรุคุณธรรม" ประจำปี 2559 และส่งเสริมสนับสนุนผลงานระดับดีเด่นที่มีความพร้อมเพรียงนำไปแสดงนิทรรศการเชิงประจักษ์ในวันครูที่ 16 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บัดนี้คณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ที่ได้รับรางวัล "คุรุคุณธรรม" จำนวน 110 คน ตามเอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122