Get Adobe Flash playerสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วันนี้ (22 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมการจัดการศึกษา ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งทำให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอก ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมไปดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาลง Internet ได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122