Get Adobe Flash player

ขอเชิญ ผอ.ร.ร. และครูวิชาการ ร.ร.แกนนำ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ร่วมต้อนรับ รมต.ศธ. ในวันที่ 14 ต.ค.58 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคมตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรมในปีงบประมาณ  2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบท     ที่หลากหลายของลักษณะและขนาดโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching และให้เป็นไปตามความ     ต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา(สพป./สพม.) โดยให้ สพป./สพม.ประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมเป็นคู่พัฒนา และจัดการพัฒนาให้เน้นรูปแบบการ Coaching และ Mentoring โดยให้เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับชั้น ซึ่งเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2556 ได้มีสพป.กำแพงเพชร เขต 1,2 ตาก เขต 1,2 พิจิตร เขต 1,2 และสพม. เขต 41 รวมทั้งสิ้น  7  เขตพื้นที่การศึกษา ได้เดินทางมาร่วมลงนามในสัญญาประสานความร่วมมือเป็นคู่พัฒนา ( MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาครูสำหรับครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดต่อไป สำหรับการพัฒนาครูของสพป.กำแพงเพชร เขต 1 จะเป็นพัฒนาโดยมีเป้าหมายเป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวม  110  คน โดยรูปแบบการจัดการพัฒนาเป็นการอบรมโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง(Coaching และ Mentoring) ภายใต้การดูแลของ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรการอบรมจะเป็นการอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  1  วัน อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  2  วัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3  ครั้งๆละ 1 วัน รวม  3  วันที่ม.ราชภัฎกำแพงเพชร สำหรับรายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1

Facebook

Untitled-1_copy
Untitled-1_copy1