Get Adobe Flash player1516955444645


jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

   วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  กลุ่มโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  จัดการอบรมขยายผลการทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ให้กับครูที่รับผิดชอบ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑  (ทุ่งโพธิ์ทะเล)  โดยมีวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

คือ  นางสาวอัจฉรา  ทองรวม   ครูโรงเรียนนิคมฯ๑ (ทุ่งโพธิ์ทะเล)  และนางสาวปัทมา  เจริญลักษ์  ครูโรงเรียนนิคมฯ๔

(บ้านใหม่ศรีอุบล)XX

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122