Get Adobe Flash player 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบ 6 เดือนแรก ณ บริเวณห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน // สืบเนื่องมาจากกระบวนการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาตัดสินจากผลการสอบข้อเขียน ผลการประเมิน ประวัติและผลการปฏิบัติงานควบคู่กันไป เมื่อผ่านการประเมินแล้ว ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่สถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน และมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรก และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนหลัง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้าน ทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิและองอาจ ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา และการจัดงานครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ของการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดนิทรรศการ และเพื่อสร้างความสำพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้ง 36 คน

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122