Get Adobe Flash player.

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  204  คน  ในหัวข้อเกี่ยวกับ  ข้อราชการ นโยบายเร่งด่วน จำนวนมาก อาทิ  หลักเกณฑ์การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ การดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา  2560 ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรเราได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ( Boot camp) และจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี  2560 การเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เป็นต้น ก่อนดำเนินการประชุม นายวันชัย  เกิดมีโภชน์  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล โครงการ GREEN AND CLEAN ระดับโซน ,ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2560 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล และดำเนินการการประชุมจนเสรฺจสิ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122