Get Adobe Flash playerได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนคณฑี  ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122