Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งกำหนดกรอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดให้สูงขึ้น ดังนี้ จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดเน้นด้านที่ 2 ด้านผู้เรียน : วิชาการ...ดี จุดเน้นด้านที่ 3 ด้านสำนักงานเขตพืนที่การศึกษา : สถานที่...สวยงาม และจัดเน้นด้านที่ 4 ด้านการบริหารจัดการศึกษา : บริหารตามหลักธรรมาภิบาล และได้กำหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกนิเทศการบริหารจัดการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2560 ณ สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122