Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ "เข้าค่ายน้องพี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 14" นักเรียนปฐมวัยกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการวางรากฐานชีวิตของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ พัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ และสมองของเด็ก ให้มีความพร้อมที่จะเรียนในระดับมี่สูงขึ้นต่อไป โดยนายปณิธาน จันทร์เขตต์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลานกระบือกล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสง์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ

 

 

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122