Get Adobe Flash playerหนังสือรับรอง ภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน
5. กลุ่มศึกษานิเทศก์ฯ
6. กลุ่มบริหารบุคคล
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
9. กลุ่มอำนวยการ 


 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122