Get Adobe Flash playerหนังสือรับรอง ภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

อำเภอโกสัมพี

 

1. โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 10. โรงเรียนบ้านโกสัมพี                      
2. โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด      11. โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร
3. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 12. โรงเรียนบ้านยอดประชาสรรค์   
4. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 13. โรงเรียนบ้านลานดอกไม้
5. โรงเรียนบ้านไทยทวี 14. โรงเรียนบ้านวังชมภู
6. โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 15. โรงเรียนบ้านหนองแดน
7. โรงเรียนบ้านคลองเมือง 16. โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ
8. โรงเรียนบ้านดงซ่อม 17. โรงเรียนอนุบาลโกสัมพี
9. โรงเรียนบ้านท่านา 18. โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโล๊โค๊ะ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122