Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 /2561 ประกอบด้วย นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ นายทินกร  หมวกแก้ว รศ.ดร.สุนีย์  บุญพิทักษ์ ,นายขจรยศ  บุรุษศรี ,นายศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปณิธาน  จันทรเขตต์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  นายทรรศิน สินธุรเวชญ์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และนายประจักษ์ ศรสาลี กรรมการและเลขานุการ นางวีระวรรณ  หัดไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกนับแต่มีการสรรหากรรมการชุดใหม่ เพื่อรายงานการสภาพปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ผลสำเร็จของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่67 ปีการศึกษา 2560 และพิจารณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่หน้างาน ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในด้านการบริหาร ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การป้องกัน ป้องปรามดำเนินการและแก้ไขปัญหาทุจริตและยาเสพติด การป้องกัน ป้องปรามดำเนินการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน เป็นต้น และด้านคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย,ป.1-3,ป.4-6 และ ม.1-3 ในด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง Benchmarking และ PLC การกำหนดจุดเน้นของสพป.และการกำหนดแบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี สพป.กำแพงเพชร เขต 1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122