Get Adobe Flash playerประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

เรื่อง วิธีการเลือกคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา เป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122