Get Adobe Flash playerวันที่  3  พฤษภาคม  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อดำเนินการสนทนา  (Focus Group)  เกี่ยวกับการดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลฯให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการนี้  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ,รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม   ณ   ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122