Get Adobe Flash playerวันที่  4 พฤษภาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ฯ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติ  มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ในการนี้  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   เขต  1  เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122