Get Adobe Flash playerวันที่  5 - 6 พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องลิไท  โรงแรมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  จัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ในการนี้    ดร.สุพล  จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 , นายวันชัย เกิดมีโภชน์   รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1 บรรยายพิเศษ  และคุณอัมพวรรณ  พุกดำ  นิติกรปฏิบัติการ วิทยากรกรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการ พัสดุพ.ศ. 2560 พร้อมแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ปฏิบัติ  และผู้บริหาร โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122