Get Adobe Flash playerวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 บรรยายพิเศษ ,นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 , นางนัททิกา แดงชาติ ศึกษานิเทศก์ บรรยายสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ในการนี้ มีการแบ่งกลุ่มปฎิบัติฯ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีศึกษานิเทศก์และคณะครูในสังกัดเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122