Get Adobe Flash playerวันที่  9  พฤษภาคม  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1

โดย  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   เขต  1  เป็นประธาน  ในการนี้   มีผู้บริหารสถานศึกษา ,  ครูบรรจุใหม่ ช่วงปีการศึกษา   2558 – 2561 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกท่านเข้ารับอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  NEW  DLTV  เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มโอกาสในช่องทางการสื่อสารประสานงานด้านการศึกษาอย่างรวดเร็ว

ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ  ณ  ห้องประชุมราชพฤษก์   สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122