Get Adobe Flash player 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่  21 พฤษภาคม  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1

โดย ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมหน้าเสาธง   ไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม  และค่านิยม  การต่อต้านการทุจริต ในสำนักงาน  โดยเน้นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้  จึงกำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์แรกของเดือน  เวลา  08.30  น. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของบุคลากรในสังกัด

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122