Get Adobe Flash playerวันที่  22  พฤษภาคม  2561  เวลา 09.00  น.  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 รับคำปรึกษา นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลา  1  ปี

ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  (รอบที่ 2 ) ประกอบด้วย  1. นายทองสุข  อยู่ศรี  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ,     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพม.เขต 41 ,

นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม  ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะฯ โดยได้รับคำชื่นชมและคำแนะนำจากคณะกรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา   ณ   ห้องประชุมอินทนิล

สพป.กำแพงเพชร   เขต  1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122