Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบการประเมินผลนักเรียนฯ 3 กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส 49 โรงเรียนละ 3 ท่าน ในการนี้ นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุม

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122