Get Adobe Flash player



เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2561  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดน  สาขาบ้านโละโคะ ให้คำแนะนำคำปรึกษา
ในเรื่องการบริหารจัดการด้านการศึกษาด้านการเรียนการสอน   ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  ปรับปรุงห้องน้ำและบ้านพักครู
เน้นเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยมี นางสุมิตรา  กลิ่นบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน  คณะครูและบุคลากร​  รวม​  9​  คน 
นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง​  116  คน

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122