Get Adobe Flash playerวันที่  2  กรกฎาคม  2561 สพป.กำแพงเพชร  เขต  1รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์แรกของเดือน  เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์          ในการนี้มีการกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ  บริเวณเสาธง  หน้าอาคาร สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122