Get Adobe Flash playerวันที่  25  กรกฎาคม  2561  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  25 - 27  กรกฎาคม  2561  ซึ่งการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการในการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อไป  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร  ในการนี้  นายทินกร   หมวกแก้ว  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้  เพื่อขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม  เพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  และเพื่อส่งเสริมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122