Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่   20  สิงหาคม   2561  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET และ  NT  ให้สูงขึ้น และได้มอบใบประกาศผลคะแนนให้กับคณะครูที่สอนนักเรียนแล้วได้คะแนน  O-NET และ  NT  สูงสุด ตามลำดับในการอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2561  ในการนี้  ดร.ประจักษ์   ศรสาลี  ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯ  บรรยายให้ความรู้รายละเอียดนโยบายจุดเน้น  การเพิ่มและยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2561

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122