Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  6  กันยายน  2561  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  นายสุวิทย์  สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ นางทัศนาภรณ์  บุญฤทธิ์  เจ้าหน้าที่อาวุโส องค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด และผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ร่วมเปิดโครงการสอบยอดปัญญากลุ่มโรงเรียนลานกระบือ  ณ โรงเรียนอนุบาลอนุบาลลานกระบือ  อ.ลานกระบือ  จ.กำแพงเพชร  มีนายวัชรินทร์  สอนสังข์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ กล่าวรายงาน  สำหรับโครงการสอบยอดปัญญาเป็นกิจกรรมสอบนักเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในเรื่องการประกันและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน  ในการนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด  จำนวนเงิน  40,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สนับสนุนข้อสอบทุกรายวิชา

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122