Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด นำโดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยเน้นย้ำนโยบายจุดเน้น เรื่องของการจัดการศึกษาทางไกล DLTV เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 5 ราย 1. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 2. นางแสงจันทร์ แจ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านพานทอง 3. นางสาวนงลักษณ์ สุขสม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 4. นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐุ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 5. นายสุพะศิน อยู่ยอด โรงเรียนบ้านหนองจิก ในการนี้ นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานกลุ่มภารกิจตามลำดับ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122