Get Adobe Flash playerการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เนื่องจากในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 จะมีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยผู้ที่จะสมัครสอบต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ทันต่อ ความต้องการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเข้าสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย คุรุสภาจึงเปิดให้บริการกรณีพิเศษสำหรับการไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และขอแจ้งขั้นตอน เพื่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว จำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๖ ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ผ่านมหาวิทยาลัยในระบบ KSP BUNDIT
ให้ติดตามและติดต่อขอรับใบอนุญาตกับทางมหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ให้กรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อความ “การขอรับใบอนุญาต กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน” (แบบฟอร์มสีส้ม) แนบหนังสือรับรองสิทธิ นำเอกสารวางในตะกร้ารับเรื่องหนังสือรับรองสิทธิ และให้รอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1
กลุ่มผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (กรณีที่มายื่นเอกสารใหม่) ทุกประเภท
กดบัตรคิว หมายเลข 3 กรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ (คส.01.10) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว กรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อความ “การขอรับใบอนุญาต กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน” (แบบฟอร์มสีส้ม) แนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดให้เรียบร้อย รอเจ้าหน้าที่เรียกคิวและตรวจสอบเอกสารที่ช่องบริการ ชำระค่าธรรมเนียม และรอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา  ชั้น 1

กลุ่มผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
กดบัตรคิว หมายเลข 2 กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (คส.02) ติดรูปถ่าย 1 นิ้วแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาต (คส.02.10) และแบบบันทึกข้อความ “การขอรับใบอนุญาตฯ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน” (แบบฟอร์มสีเขียว) และแนบเอกสารตามที่กำหนด รอเจ้าหน้าที่เรียกคิวและตรวจสอบเอกสารที่ช่องบริการ ชำระค่าธรรมเนียม และรอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1 สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้วหรือมีอายุเหลือน้อยกว่า 180 วัน ต้องกรอกแบบ “บันทึกชี้แจงการต่ออายุใบอนุญาต หลังใบอนุญาตฯ หมดอายุ” (แบบฟอร์มสีขาว) เพิ่มเติมด้วย

กรณีการขอขึ้นทะเบียนและการต่ออายุใบอนุญาต ที่ส่งมาทางไปรษณีย์
ให้ติดต่อกลุ่มบริหารทั่วไปทางการทะเบียน สำนักทะเบียนและใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบการรับเข้าของเอกสาร และติดต่อเจ้าหน้าที่งานขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุใบอนุญาต เพื่อติดตามเอกสาร กรณีที่เอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้รอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา  ชั้น 1

กรณีได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หรือกรณีขอทำใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตสูญหาย ชำรุด เปลื่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ หรือทำบัตรสมาชิกเพียงอย่างเดียว
กดบัตรคิว หมายเลข 5 กรอกแบบคำขอใบแทนใบอนุญาต (คส.03) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว แนบสำเนาบัตรประชาชน ใบแจ้งความหรือแบบบันทึกถ้อยคำ สำเนาใบอนุญาตฉบับเดิม(ถ้ามี)ชำระค่าธรรมเนียม และรอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1

สำหรับผู้ที่ขอบัตรพกพาเพียงอย่างเดียว ให้กรอกแบบคำขอบัตรประจำตัวสมาชิก (คส.08) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบอนุญาต เดิม (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย ชำระค่าธรรมเนียมและรอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122